دراثر ضربات وحشیانه مأمورین انتظامی درشهر خوراسگان یک جوان موتورسوار درانظار مردم کشته شد

روز دوشنبه گذشته در شهرک خوراسگان (یکی از شهرک های توابع اصفهان) نیروهای انتظامی هنگام کنترل خیابان ها به یک جوان موتور سوار ایست می دهند. موتورسوار که ظاهرا متوجه ایست مأمورین نمی شود به راه خود ادامه می دهد. سپس مأمورین انتظامی به قصد دستگیری وی به تعقیب موتورسوار می پردازند.پس از چند دقیقه جوان موتورسوار توسط مأمورین دستگیر می شود و در انظار مردم بطور وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. درهمان دقایق اولیه دستگیری به علت ضربات وارده باتون ، مشت و لگد مأمورین ، جوان نقش بر زمین می شود و تا هنگامیکه جوان مزبور ازهوش نمی رود ضربات پی درپی بر پیکر وی فرود می آید. پس از وحشیگریهای بسیاربا این جوان، هنگامیکه مأمورین تصمیم می گیرند وی رابه کلانتری محل انتقال دهند متوجه می شوند که جوان در اثر ضربات وارده فوت کرده است.

خبراین جنایت هولناک پس از چند دقیقه در سطح شهر خوراسگان پخش شد وعده زیادی از مردم به خیابانها ریختند.مأمورین انتظامی که هنوز سرمست از جنایت خود درخیابان ایستاده بودند بادیدن جمعیت جنازه رابه نقطه نامعلومی منتقل کردند. سپس مردم شهر به بانکها و ادارات دولتی حمله ورشدندو تمام شیشه های این مراکز را شکستند. هنگامیکه دامنه اعتراضات مردم بالاگرفت ، مزدوران رژیم اقدام به تیراندازی هوایی کردند و با حمله به تظاهرکنندگان چند نفر را دستگیر کردند. هم اکنون پاسداران زیادی از اصفهان برای کمک به نیروهای انتظامی خوراسگان به این شهر آمده اند و شهر در کنترل آنها می باشد. تا لحظه ارسال این خبر هنوز معلوم نیست که این جوان از اهالی همین شهر بود ویا اینکه برای خرید از روستاهای اطراف به شهر خوراسگان آمده بوده است.

درجریان بازدید خامنه ای از کردستان ، بیش از ده هزار دست لباس کردی برای استقبال کنندگان فارس وی به کردستان فرستاده شده بود

از سنندج خبر رسیده است که قبل از ورود خامنه ای به این شهر بیش از پنجهزار دست لباس کردی توسط سپاه پاسداران به سنندج آورده شد و در اختیار پاسدارانی قرارگرفت که از سایر مناطق به سنندج آمده بودند. علاوه برسنندج در شهرهای بیجار، مریوان وسقز نیز پیشاپیش محموله های بزرگ حاوی لباسهای کردی فرستاده بودند. به غیراز هزاران پاسداری که برای استقبال خامنه ای به کردستان آورده شده بودند ، دو هواپیمای پراز خانمهای گارد محافظ خامنه ای که عمدتا خانمهای جوان ، بلند قد ونسبتا ورزیده هستند یک روز قبل از ورود رهبر به سنندج وارد شدند.

مدتهاست که پیشوا به سبک سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی گارد دختران جوان سیاهپوشش را هنگام مسافرت باخود همراه می سازد. پوشش خانمهای گارد خامنه ای یکسان است ونقش محافظ را برای اوایفاء می نمایند. صرف نظراز جنسیت این گارد، آنها به لحاظ قد وقواره وامتیازات ویژه دردستگاه رهبری، شباهت زیادی به گارد جاویدان شاه دارند. وظیفه آنها هنگام سخنرانی خامنه ای این است که در صف جلو سخنران قرارگیرند و درصورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک از عبور افراد به سمت رهبر جلوگیری کنند. بطور کلی این خانمها نقش فدایی رهبر را ایفاء می نمایند.

باوجود کنترل شدید وتشدید جو ارعاب در مریوان ، هنگام سخنرانی خامنه ای عده ای فریاد مرگ بر خامنه ای سر داده بودند، بنا به گزارش: شعاردهندگان فاصله کمی با محل تجمع حزب الهی های وارداتی داشته و صدای آنها درمحل سخنرانی خامنه ای نیز شنیده شده است.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸- ۲۱ مه ۲۰۰۹

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de